STAFF LIST

Administrative Team

杜玲玲 (Lingling Du), Principal


张萌 (Meng Zhang), Vice Principal

李焱 (Yan Li), Vice Principal

林蘭琪 (Ivy Gauler), Academic Dean

Board of CCT

张 曼 (Man Zhang), Chair


林蘭琪 (Ivy Gauler), Board Member

李凤 (Feng Li), Board Member

刘霞 Xia Liu, Board Member

朱江龙 (Jianglong Zhu), Board Member

唐亮 Liang Tang, Board Member

田园 Yuan Tian, Board Member

王红霞 Hongxia Wang, Board Member


Teaches Team


夏以汀 (Yiting Xia) 老师

陈寒 (Hannah Chen) 老师

王蘋 老师

袁天慧 老师

张宁 老师

李立红 老师

张晓中 老师

蒋斌 (Bin Jiang) 老师

王蘋 (Ping Wang) 老师

魏智清 (Zhiqing Wei) 老师

李立红 (Lihong Li) 老师

张学庆 (Xueqing Zhang) 老师

滕云霏 (Yunfei Teng) 老师

林蘭琪 (Ivy Gauler) 老师